Tag: kremacja zwłok

Wiara i religia

Pogrzeb, to nasza spe­cjal­ność

by:

Na rynku pogrze­bowym ist­nieje wiele firm, które niczym zwy­kłe przed­się­bior­stwa rywa­li­zują mię­dzy sobą o klienta. Jak­kol­wiek, to dziw­nie brzmi kon­ku­ren­cja na rynku usług pogrze­bo­wych jest bar­dzo duża. …