Pogrzeb, to nasza spe­cjal­ność

by:

Wiara i religia

Na rynku pogrze­bowym ist­nieje wiele firm, które niczym zwy­kłe przed­się­bior­stwa rywa­li­zują mię­dzy sobą o klienta. Jak­kol­wiek, to dziw­nie brzmi kon­ku­ren­cja na rynku usług pogrze­bo­wych jest bar­dzo duża. Przy­glą­da­jąc się tej kon­ku­ren­cji można zauwa­żyć, że firmy pogrze­bowe kon­ku­rują mię­dzy sobą pod róż­nymi wzglę­dami. Jedne firmy kon­ku­rują cenowo, inne poprzez jakość świad­czo­nych usług, jesz­cze inne poprzez zakres świad­czo­nych usług.

Na kra­kowskim rynku usług pogrze­bo­wych wydaje się sto­sun­kowo dobrze funk­cjo­no­wać zakład pogrze­bowy EPITAFIUM. Spo­glą­da­jąc na stronę inter­ne­tową zakładu pod adre­sem: www.epi­ta­fium.kra­kow.pl, możemy poznać zakres usług firmy, który obej­muje mię­dzy innymi: zała­twia­nie spraw urzę­do­wych, przy­go­to­wy­wa­nie wią­za­nek i wień­ców pogrze­bo­wych, kre­ma­cję zwłok, sze­roki wybór tru­mien i urn, cało­do­bowy odbiór zwłok, i wiele innych usług zwią­za­nych z orga­ni­za­cją pogrzebu i pochówku. Kre­ma­cje zwłok obec­nie coraz bar­dziej popu­larne stały się jedną z waż­niej­szych usług w dzia­łal­no­ści firmy z Kra­kowa, dla­tego EPITAFIUM dokłada wszel­kich sta­rań, aby sama kre­ma­cja, jak i pochó­wek pro­chów prze­bie­gały w spo­sób godny i wła­ściwy.

Pod­kre­ślić należy, że firma EPITAFIUM posiada wła­sną chłod­nię do prze­cho­wy­wa­nia zwłok, a także bogate zasoby, jeśli cho­dzi o kara­wany i inne pojazdy do trans­portu zwłok i obsługi pogrze­bów. Dodat­kowo dla żałob­ni­ków firma orga­ni­zuje prze­jazdy auto­bu­sowe, ale ist­nieje rów­nież moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z limu­zyny. W Kra­ko­wie EPITAFIUM, to godne ostat­nie poże­gna­nie zmar­łej osoby.

Zobacz więcej na http://www.epitafium.krakow.pl//

Comments are closed.